Lịch sử mua kim cương

# Server Tên NV Số tiền Tổng kim cương Mua lúc Trạng thái