Lịch sử mua vàng

# Server Tên TK Số tiền Tổng Vàng Mua lúc Trạng thái